Världens största fackliga branschfederation IndustriALL Global Union, som representerar 50 miljoner arbetstagare, och det världsledande modeföretaget H&M har tillsammans med det svenska fackförbundet IF Metall tecknat ett globalt ramavtal som skyddar 1,6 miljoner textilarbetares intressen.

Avtalet markerar ett förstärkt engagemang för arbetstagarnas grundläggande rättigheter längs hela H&M:s leverantörskedja. Det unika ramavtalet omfattar 1,6 miljoner textilarbetare i cirka 1 900 fabriker som drivs av leverantörer som tillverkar H&M:s produkter.

Avtalet bygger på en gemensam övertygelse om att samarbete mellan parterna på arbetsmarknaden är avgörande för att skapa bestående förbättringar för textilarbetare och väl fungerande arbetsmarknadsrelationer.

IndustriALLs generalsekreterare Jyrki Raina, en av arkitekterna bakom det banbrytande avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh som först undertecknades av H&M, kommenterade det nya ramavtalet:

– Avtalet är början på ett nytt kapitel i relationerna mellan IndustriALL Global Union och H&M. Det befäster färdriktningen mot en hållbar textilindustri med en fackligt organiserad arbetskraft, konstruktiva arbetsmarknadsrelationer, rättvisa levnadslöner som regleras i kollektivavtal och säkra arbetsplatser.

H&M:s vd Karl-Johan Persson sade:

– Väl fungerande arbetsmarknadsrelationer och kollektiva förhandlingar är en förutsättning för rättvisa levnadslöner och bättre arbetsförhållanden i vår leverantörskedja. Vi är övertygade om att samarbetet med IndustriALL och IF Metall kommer att stärka det arbete som vi redan i dag utför på området och till att skapa stabila produktionsmarknader.

Enligt avtalet ska det bildas nationella kommittéer, till en början i länder som Kambodja, Bangladesh, Myanmar och Turkiet, för att implementera och övervaka genomförandet av avtalet på fabriksnivå samt underlätta en dialog mellan parterna på arbetsmarknaden.

Samarbetet ska också främja en väl fungerande dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare, så att konflikter kan lösas fredligt, helst på den nivå där de uppstår.

IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe sade:

– Avtalet innehåller ett unikt system med partssammansatta kommittéer på både nationell och global nivå. Den viktigaste uppgiften blir att realisera avtalet, dess grundläggande principer och arbetssätt. Främst via utbildning och information till fackliga organisationer och dess medlemmar, företag och arbetsgivarorganisationer, men också till arbetstagare på fabriker där fackliga organisationer saknas i dag.

Ramavtalet fastlägger följande:

  • Parterna ska gemensamt främja kollektivavtal mellan de relevanta parterna på fabriks-, företags- och branschnivå.
  • Arbetstagarna ska inom ramen för sina arbetsmiljörättigheter ha rätt att vägra att utföra osäkert arbete.
  • Parterna ska erbjuda både ledningar och fackliga representanter utbildning om arbetsgivarens skyldigheter, arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter, arbetsmarknadsrelationer, kollektivavtal och fredlig konfliktlösning.
  • H&M kommer aktivt att använda sitt inflytande för att sörja för att företagets direkta leverantörer respekterar mänskliga och fackliga rättigheter på arbetsplatserna.
  • Arbetstagarnas representanter får inte diskrimineras och ska ha möjlighet att utföra sina representativa funktioner på arbetsplatsen.

Globala ramavtal

Globala ramavtal skyddar de anställdas intressen i alla verksamheter som bedrivs av multinationella företag som tecknar dem.Förhandlingar om globala ramavtal sker på global nivå, mellan fackliga organisationer och enskilda företag. Avtalen fastlägger normer för fackliga rättigheter och arbetsmiljö, och principer för arbetsmarknadsrelationerna som företaget ska hålla sig till i den globala verksamheten, oavsett vilken praxis som gäller i enskilda länder.

Redaktionen